ณัฐชา มะโน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วงค์ตะวัน ศรีอนันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วัชรี สมอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปภาวรินทร์ มหายศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

       

จินตนาพร อ่อนน้อม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 ณัชชาภัทร วัดคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ณัฐธิดา แปงยะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ขวัญจิรา ไพชอูลย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

       

สุทธิดา ศรีแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

มาลัย หม่อมปัน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

มนัญชยา อินชูใจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศุภานัน รัตนะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2

       

พวงรักษ์ สาคำ

พนักงานบริการ

คำก้อน สมแสง

พนักงานบริการ

 สุวรรณา คุ้มเนตร

พนักงานซักฟอก

พิมพ์ผกา ปวงเหมือง

โภชนากร

       

รุ่ง คุ้มเนตร

พนักงานบริการ