วิทยา มิ่งปรีชา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อรุณี จันต๊ะวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ณัฐกานต์ ไชยกันทะ

พนักงานเก็บเงิน บ2

ฐิวาทิพย์ บุตรพรม

นักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

 

 

   

ศิริพร โปธิ

พนักงานการเงินและบัญชี

สุริษา ตันชูชีพ

พนักงานพัสดุ

จิรนันท์ จินดา

พนักงานพัสดุ

พิสุทธิพันธ์ ขุมเพ็ชร์

พนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัชราภรณ์ ชมสูง

เจ้าพนักงานธุรการ

มณีรัตน์ ม่วงลาย

พนักงานธุรการ

สุณีย์ อินทะรังษี

พนักงานการเงินและบัญชี

การัณยภาส ก่อเกิด

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คมสัน สุทธการ

พนักงานขับรถยนต์

พงศกร รัตนะ

พนักงานขับรถยนต์

รัฐพงศ์ ละตา

พนักงานขับรถยนต์

อุไร สรเตโช

พนักงานบริการ

     

ศรีอ่อน ศรีวิชัย

พนักงานบริการ

บัวผัน จันต๊ะวงศ์

พนักงานบริการ

ธันวา ตันชูชีพ

พนักงานทำความสะอาด

พยุง ใจเสมอ

พนักงานบริการ

 

 

 

 

 

   

อนุกร ฮังคำ

นายช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

หวัง กุณะริน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

จักรกฤษณ์ โทปุรินทร์

พนักงานรักษาความปลอดภัย