ภัสร์ศุลีย์ คำตัน

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ชุตินันท์ ยอดแก้ว

แพทย์แผนไทย

วาสนา ใจหลัก 

พนักงานช่วยการพยาบาล