ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

 

ปี พ.ศ. ชื่อ - นามสกุล ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2526-2528 นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสวรรณ เป็นผู้อำนวยการคนแรก
พ.ศ. 2528-2530 นายแพทย์กฤษ รอดอารีย์ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 2
พ.ศ. 2530-2532 นายแพทย์วิรัช เคหะสุขเจริญ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 3
พ.ศ. 2532-2533 นายแพทย์พรชัย งามสิทธิฤกษ์  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 4
พ.ศ. 2533-2535 นายแพทย์สมบูรณ์ แช่มปรีดา เป็นผู้อำนวยการคนที่ 5
พ.ศ. 2535-2536  นายแพทย์สดมภ์ เพียรพินิจ  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 6
พ.ศ. 2536-2537  นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 7
พ.ศ. 2537-2538 นายแพทย์ดำรัส ลิ่มทองนพคุณ  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 8
พ.ศ. 2538-2540 นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 9
พ.ศ. 2540-2543  นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 10
พ.ศ. 2543-2544 นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 11
พ.ศ. 2544-2545  นายแพทย์เจษฎพันธ์ สุวันทโรจน์ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 12
พ.ศ. 2545-2547  แพทย์หญิงกอบกุล ไชยยะ  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 13
พ.ศ. 2548-2549  แพทย์หญิงอภิญญา กาปวน  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 14
พ.ศ. 2547-2548  แพทย์หญิงศิราภรณ์ ใจกลม  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 15
พ.ศ. 2549-2550  แพทย์หญิงปารมี พรหมไชยวงศ์  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 16
พ.ศ. 2550-2551 นายแพทย์ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 17
พ.ศ. 2551-2552  นายแพทย์ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 18
พ.ศ. 2552-2554 นายแพทย์ยุทธนา นิละนนท์ เป็นผู้อำนวยการคนที่ 19
พ.ศ. 2554-2557 นายแพทย์นริศ บุญธนภัทร  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 20
พ.ศ. 2557-2558  นายแพทย์คมเข้ม แก้วบัวดี  เป็นผู้อำนวยการคนที่ 21
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  นายแพทย์มงคล ลัคนาเลิศ  เป็นผู้อำนวยการคนที่ปัจจุบัน