วิสัยทัศน์โรงพยาบาลทุ่งช้าง  

“ โรงพยาบาลทุ่งช้าง คุณภาพคู่คุณธรรม” ภายในปี พ.ศ. 2564

 

ความหมายวิสัยทัศน์   เป็นโรงพยาบาลที่มีการทำงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยโดยให้การดูแลแบบองค์รวมด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียง

 

คุณภาพ หมายถึง  1.ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสถานพยาบาลและบริการสาธารณสุข
  2.โครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงาน
  3.ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากการรับบริการและสามารถเข้าถึงบริการด้วยความเท่าเทียม
  4.พัสดุ ครุภัณฑ์ มีคุณภาพ

     

    คุณธรรม หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความปรารถนาดี และความระมัดระวัง (ความปลอดภัย)

พันธกิจ รพ.ทุ่งช้าง

                 จัดการให้บริการด้านส่งเสริม  ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง

  

อัตลักษณ์   1. ความซื่อสัตย์ คือ ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
  2. รับผิดชอบ    คือ ปฏิบัติงานเต็มความรู้ ความสามารถ และตรงต่อเวลา
  3. พอเพียง      คือ ใช้ทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

 

 

วัฒนธรรมองค์กร “โรงพยาบาลทุ่งช้าง คือ บ้านแห่งการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และเป็นมิตร” (Learning Safety Friendly Home)

 

Core competency : ให้บริการการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

ค่านิยมองค์กร  4 รัก ( Four Loves)

  1. รักบริการ   หมายถึง ให้บริการผู้รับบริการด้วยความใส่ใจ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีความเสมอภาคทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพร้อมมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ อย่างมีความสุข
  2. รักทีมงาน  หมายถึง เน้นการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน  และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. รักองค์กร  หมายถึง อุทิศตนเพื่อองค์กร และเห็นประโยชน์องค์กรเป็นสำคัญ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
  4. รักชุมชน  หมายถึง เน้นชุมชนมีส่วนร่วมเชื่อมประสานและเป็นภาคีเครือข่ายสุขภาพ

 

เข็มมุ่ง / จุดเน้น โรงพยาบาลทุ่งช้าง ภายในปี 2564

1.พัฒนาระบบความปลอดภัย (Safety) ทุกด้านของโรงพยาบาล
2.พัฒนาคุณภาพการดูแลเฉพาะโรค/ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
     2.1 เพิ่มอัตราการเข้าถึง Stroke Fast track ให้ทันเวลา (Stroke)
     2.2 ลดอัตราการตายจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
     2.3 ลดอัตราการเกิดการตกเลือดหลังคลอด (PPH)
     2.4 ลดอัตรา Re-admit COPD 
     2.5 เพิ่มอัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค (TB)